Skip to main content

Project Perspectieven post-COVID en werk

Met het project Perspectieven bieden we meer inzicht in het werkhervattingsproces bij langdurige coronaklachten vanuit meer perspectieven. Dat wil zeggen vanuit het perspectief van de werknemer en direct betrokkenen, zoals werkgevers, naasten, collega’s, HR, Arbo- en zorgverleners. De verkregen inzichten vertalen we naar praktisch toepasbare informatie voor genoemde stakeholders.

Daarmee draagt het project bij aan meer kennis én direct toepasbare inzichten voor direct betrokkenen bij werkbehoud en werkhervatting bij langdurige coronaklachten.

Een adviescommissie en panels met vertegenwoordiging van relevante betrokkenen  voorzien het projectteam van advies over koers en ontwikkelingen binnen het project.

Het project liep van april 2023 t/m maart 2024 en is mogelijk gemaakt met steun van ministerie van SZW.

Achtergrond

Onderzoek laat zien dat 1 op de 8 Nederlanders na een COVID-19 infectie langdurige klachten houdt (Lifelines, 2022). Naar inschatting zou het gaan om 80.000-160.000 mensen die langer dan een jaar na de infectie klachten (kunnen) hebben (RVS, (Maat)werk bij langdurige coronaklachten 2022). Een groot deel van deze mensen is in de werkende leeftijd en heeft betaald werk. Naar voren komt dat 10-12% van de mensen met betaald werk en een positieve coronatest een jaar na de infectie te maken heeft met werkproblemen zoals verzuim (COVWORKS kwantitatief onderzoek, 2022). En dit percentage is hoger als mensen meer zorg nodig hebben gehad tijdens en/of na een COVID-infectie afgeleid van ziekenhuisopname of paramedische zorg (50-60% werkproblemen) of IC opname (70-80% werkproblemen).

Er is dus sprake van een groot maatschappelijk probleem. En de arbeidsuitval komt naar verhouding vaker voor in sectoren met contactberoepen zoals zorg en onderwijs, waar al sprake is van arbeidsmarktkrapte. De vragen zijn dan ook: Wat houdt mensen met langdurige coronaklachten zo goed mogelijk aan het werk? En wat helpt bij werkhervatting?

Eerder kwalitatief onderzoek gaf hierop antwoord vanuit werknemersperspectief (COVWORKS kwalitatief onderzoek 2022). Het resulteerde in tien belangrijke factoren bij werkhervatting met langdurige coronaklachten en vijf werknemersprofielen: groepen werknemers die zich kenmerken met vergelijkbare factoren die bevorderend dan wel belemmerend werken. Naar voren kwam dat de omgevingscontext zoals steun van leidinggevende, collega’s en thuisfront, maar ook de wijze van begeleiding door de bedrijfsarts en zorgverleners van belang zijn in het werkhervattingsproces bij postcovid.

Dit is de reden dat het project Perspectieven naast de ervaringen van werknemers, de ervaringen van andere direct betrokkenen zoals werkgever, collega’s, HR, bedrijfsarts en zorgverleners meeneemt. En daarmee aanvullend inzicht biedt in de behoefte aan ondersteuning van direct betrokkenen om een werknemer/werkende patiënt met langdurige klachten na corona beter te kunnen begeleiden.

De verkregen inzichten vertalen we naar praktische informatie voor alle betrokkenen met onder meer tips, tools en praktijkverhalen waarin meer perspectieven op werkhervatting bij post-COVID worden belicht. Tevens vindt met de uitkomsten een actualisatie van de handreikingen langdurige coronaklachten en werk plaats.

Tijdens het project wijzen we deelnemers op bestaande hulp, informatie en tools zoals vanuit het programma COVID-19 en werk samen met C-support . Ook dit project is in nauwe samenwerking met C-support.