Skip to main content

Kwalitatief onderzoek COVWORKS

Het kwalitatieve onderzoeksdeel heeft tot doel om inzicht te geven in belemmerende en bevorderende factoren bij werkhervatting met langdurige coronaklachten en mogelijke werknemersprofielen. Dit kwalitatieve onderzoek is uitgevoerd door Centrum Werk Gezondheid.

Het resultaat van het onderzoek zijn tien belangrijke factoren die bij werkhervatting met langdurige coronaklachten een rol spelen:

  1. Loopbaan vóór COVID-19
  2. Steun van leidinggevende/werkgever
  3. Steun van collega’s
  4. Steun van thuis
  5. Zelf regie
  6. Experimenteerruimte bij re-integratie
  7. Werkaanpassing
  8. Rol bedrijfsarts
  9. Rol zorgverlener
  10. Kennis over wetgeving ziekte en werk

Naar voren kwam dus dat de omgevingscontext zoals steun van leidinggevende, collega’s en thuisfront, maar ook de wijze van begeleiding door de bedrijfsarts en zorgverleners van belang zijn in het werkhervattingsproces bij postcovid.

Vijf werknemersprofielen geven meer duiding bij de tien factoren. De profielen betreffen groepen werknemers die zich kenmerken met vergelijkbare factoren die bevorderend dan wel belemmerend werken. De profielen zijn aangevuld met persona (fictieve persoonsverhalen) vanuit werknemersperspectief.

Het artikel geeft de resultaten weer van het kwalitatieve deel van COVWORKS, een kortlopend onderzoek van in totaal 8 maanden (november 2021-juli 2022). Het heeft tot doel om inzicht te geven in belemmerende en bevorderende factoren bij werkhervatting met langdurige coronaklachten en mogelijke werknemersprofielen.

De tien factoren zijn ook opgenomen in een nieuwe versie van de Handreikingen langdurige coronaklachten en werk.

Het onderzoek is uitgevoerd door Centrum Werk Gezondheid en maakt deel uit van het programma COVID-19 en werk waarin het Centrum samen met C-support voorlichting- en scholingsmaterialen ontwikkelt rond werken met langdurige coronaklachten.

Wil je ook gebruik willen maken van de lijst met tien factoren of de afzonderlijke profielen dan kun je die hier downloaden